Forretningsbetingelser


Forretningsbetingelser1. Vilkår

Vilkår, som ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser, af branchekutyme eller –sædvane eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.


2. Ansvar

Stk. 1  Virksomhedens ansvar omfatter flytning af de aftalte genstande.

Stk. 2  Virksomheden er kun ansvarlig for bortkomst, tab eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos virksomheden eller dettes medarbejdere. virksomheden er således ikke ansvarlig for tab, der ikke direkte kan henregnes til virksomheden, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, godsets egen beskaffenhed, herunder, men ikke begrænset til, at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer under møbeltransport og opbevaring eller angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes virksomhedens forhold.

Stk. 3  kunden har pligt til skriftligt at gøre virksomheden opmærksom på, hvis der er tale om særligt værdifuldt gods, som skal fragtes særligt forsigtigt. I modsat fald fragtes alle elementer med sædvanlig forsigtighed.

Stk. 4  Virksomheden er uden ansvar for bortkomst, tab eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller andre personer uden tilknytning til virksomheden.

Stk. 5  Det påhviler kunden at oplyse virksomheden om, hvilke elementer der skal medtages og ikke medtages.

Stk. 6  Såfremt kunden ønsker at annullere flytningen/monteringen, skal dette meddeles virksomheden senest 72 timer inden aftalte flyttedag. Samme betingelser gælder, såfremt kunden ønsker at ændre tidspunktet/datoen for flytning/montering. I modsat fald betaler kunden i henhold til § 6 om betaling.


3. kundens forpligtelser vedr. montering

Stk. 1  Alle forhold, der er nødvendige for at montere de aftale elementer, skal være lovligt bestående samt indrettet således, at monteringen kan ske effektivt og korrekt. Dette indbefatter f.eks. følgende:

  • Vand, strøm, etc. skal kunne afbrydes
  • Den plads, hvor arbejdet skal udføres, er ryddet og indrettet så hensigtsmæssigt som muligt, således at flytte-/monteringsfolkene kan arbejde uforstyrret, herunder, men ikke begrænset til, at:
  • Indgangsveje skal om nødvendigt indrettes med solidt og plant underlag
  • Opgange skal være farbare, let tilgængelige ryddet for materiale, affald, etc. som kan virke forstyrrende eller forhindre en effektiv udførelse af virksomhedens arbejde
  • Boligen, hvor virksomhedens arbejde skal udføres, skal være åben og afdækket med pap hen til stedet for arbejdets udførelse, f.eks. køkkenøen. I tilfælde af udpakning skal der lægges masonitplader.

Stk. 2  Kunden eller dennes repræsentant skal være til stede på arbejdspladsen under arbejdets udførelse, således at eventuelle problemstillinger kan afklares med denne. Desuden skal kunden eller dennes repræsentant være behjælpelig med lettere praktisk hjælp som f.eks. stampning af jordområder, montering af ramper op til plan af dørtrin, lægge køreplader for at kunne komme forsvarligt frem med sækkevogne, etc.

Såfremt kunden eller dennes repræsentant ikke er til stede på arbejdspladsen under arbejdets udførelse, afgør virksomheden selv eventuelle problemstillinger loyalt og hensigtsmæssigt.

Stk. 3  Såfremt kunden ikke kan opfylde forpligtelserne benævnt i denne aftales § 3, stk. 1 og stk. 2, skal dette straks meddeles virksomheden, hvorefter virksomheden mod en merpris vil tilbyde en særskilt aftale herom. I modsat fald kan virksomheden kræve en merpris, der kompenserer virksomheden for den gene, kundens misligholdelse af dennes forpligtelser kan have skabt.


4. Erstatning

Stk. 1  Virksomhedens erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesværdien med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Ydermere ydes der ikke erstatning for fx affektionsværdi eller anden særlig værdi, der ikke kan opgøres, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom.

Stk. 2  Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og højst andrage 50.000 kr. pr. kolli eller indholdet af en flyttekasse og højst 2.000.000 kr. pr. flytteopgave, medmindre anden aftale udtrykkeligt, særligt og skriftligt er indgået mellem kunden og virksomheden.

Stk. 3  I tilfælde af beskadigelse af kolli kan virksomheden, inden virksomheden er forpligtet til at yde kontant erstatning, vælge at lade det beskadigede reparere (afhjælpning).

Stk. 4  Når erstatning er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede til virksomheden.

Stk. 5  Virksomheden kan kun ifalde erstatningsansvar, såfremt godset er forsvarligt emballeret.

Stk. 6  Medmindre andet er særligt aftalt, yder virksomheden ikke erstatning for bortkomst/skade af penge, pengeeffekter, smykker, ure, guld, sølv, juvel-sten eller lignende.


5. Reklamation

Stk. 1  Erstatningskrav om synlige skader, mangler eller bortkomst må straks meddeles virksomheden, f.eks. til virksomhedens chauffør ved modtagelse af godset. I andre tilfælde skal det meddeles virksomheden uden ugrundet ophold og senest 14 dage efter flytningens afslutning eller godets udlevering.

Såfremt ovenstående frist ikke overholdes, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

Stk. 2  På forlangende skal eventuel dokumentation for beskadigelsen, f.eks. billeddokumentation, fremsendes til virksomheden straks og senest efter 48 timer.


6. Betaling

Stk. 1  Der beregnes betaling for flytning og transport samt udbringning/afhentning/montering af flyttekasser/emballering og nedpakning, medmindre andet er aftalt.

Stk. 2  Betaling sker i henhold til særskilt tilbud fra virksomheden og med udgangspunkt i virksomhedens vejledende priser.

Stk. 3  Tilbud er gældende i 14 dage, efter disse er afgivet, hvorefter de bortfalder.

Stk. 4  Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Stk. 5  Virksomheden har tilbageholdsret for den aktuelle fragt svarende til den mængde indbo, der dækker det aktuelle fakturabeløb.

Stk. 6  Hvis en flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, er virksomheden berettiget til at få dækket dokumenteret tab, herunder drifts- og avancetab, dette har lidt som følge af kundens forsømmelse. virksomheden er dog ikke berettiget at få erstattet tab for mere end, hvad der følger af den aftalte pris for flytningen.

Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt forsømmelsen skyldes forhold, som kunden beviseligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre.


7. Forsikring

Stk. 1  Virksomheden indestår for at være retmæssigt forsikret igennem Topdanmark.


8. Lovvalg og værneting

Stk. 1  Kontrakten er underlagt dansk ret.

Stk. 2  Tvist mellem virksomheden og kunden i anledning af aftaleforholdet og forståelsen af denne kontrakt søges løst ved forhandling. Såfremt enighed ikke kan opnås, kan sag anlægges ved virksomhedens eller kundens værneting.